Tên đăng nhập

K25TO03

Họ và tên

Lê Văn Việt Anh

Email

vietanhlevan1309@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-01-13 7:13:17

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500