Tên đăng nhập

MKJAJ

Họ và tên

NTK

Email

majdsafu123@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-12 11:34:10

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500