Tên đăng nhập

duc2008ntt

Họ và tên

Phạm Kim Trung Đức

Email

duc2008ntt@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-17 14:46:58

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500