Tên đăng nhập

KoJa

Họ và tên

Hồ Nguyễn Đăng Khoa

Email

khoaholtv0304@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-19 4:34:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500