Tên đăng nhập

legendaryzyper

Họ và tên

Dang Hai Duong

Email

dhduong2006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-25 7:50:30

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500