Tên đăng nhập

ITK10_NhatMinh

Họ và tên

Huỳnh Nhật Minh

Email

huynhbanhatminh6777@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-07 12:55:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500