Tên đăng nhập

lapkien

Họ và tên

Nguyễn Lập Kiên

Email

nguyenlapkien0709@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-10 14:18:41

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500