Tên đăng nhập

jack1e_2401

Họ và tên

Jack1e

Email

cloneaccgg2401@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-12 13:23:50

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500