Tên đăng nhập

Tiepnv11A4

Họ và tên

Nguyễn Văn Tiệp -11A4

Email

tiepdeptrai2005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Tiep11A4

Đăng ký lúc

2022-02-18 8:01:38

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500