Tên đăng nhập

thy0602

Họ và tên

Email

pnmthy0602@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-02-11 2:01:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500