Tên đăng nhập

trinhduytai

Họ và tên

Email

trinhduytai13@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-02-17 2:51:14

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500