Tên đăng nhập

nvduybao

Họ và tên

Nguyễn Viết Duy Bảo 11A7

Email

nvduybao.cb@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 9:55:47

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500