Tên đăng nhập

Elvis

Họ và tên

Thượng Trung Nguyên

Email

thuongtrungnguyen2005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-19 7:23:03

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500