Tên đăng nhập

Minh_Nhu

Họ và tên

Minh Như

Email

kaitonhukid1@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-19 7:26:58

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500