Tên đăng nhập

haiender288

Họ và tên

Hoàng Trung Hải

Email

hoangtrunghai288@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-22 13:20:53

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500