Tên đăng nhập

btd2908

Họ và tên

Bùi Tuấn Đạt

Email

tuandatbui85@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-24 8:00:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500