Tên đăng nhập

nghiass001

Họ và tên

Lê Hữu Nghĩa

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-25 15:39:42

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500