Tên đăng nhập

DuckITK19

Họ và tên

Nguyễn Công Đức

Email

ncd270705@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-28 11:19:49

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500