Tên đăng nhập

Indra

Họ và tên

Đặng Thiều Quang

Email

nek54962@qopow.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-28 12:03:53

Bài tập đã đạt

480

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500