Tên đăng nhập

abcn2211

Họ và tên

Trương Bá Hải nam

Email

florentino134g@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-01 16:27:58

Bài tập đã đạt

259

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500