Tên đăng nhập

YUKIKO

Họ và tên

Trần Sang

Email

thuantkt1111@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-01 18:10:19

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500