Tên đăng nhập

KD

Họ và tên

Kim Duyên

Email

ntcong120@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-03 7:20:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500