Tên đăng nhập

son_3005

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Sơn

Email

ngocsonguyen137@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-03 22:26:29

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500