Tên đăng nhập

transonviet2004

Họ và tên

Tran Son Viet

Email

transonviet2004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-04-07 16:44:49

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500