Tên đăng nhập

Huynh_Minh_Tri

Họ và tên

HUYNH MINH TRI

Email

ngango010172@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-06 9:08:54

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500