Tên đăng nhập

2120minhdt

Họ và tên

Minh duong tuan

Email

minhtuanduong2006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-07 14:15:56

Bài tập đã đạt

474

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500