Tên đăng nhập

Hgthinh

Họ và tên

Email

huynhgiathinh.tnh.tt@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-10 9:34:03

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500