Tên đăng nhập

hai820428

Họ và tên

Hải

Email

hainguyen820428@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-18 10:00:28

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500