Tên đăng nhập

Sheyer

Họ và tên

Cao Khắc Mạnh

Email

caokhacmanh2018@gmail.com

Chữ ký cá nhân

God beater, Death supporter, Sheyer :]

Đăng ký lúc

2022-03-26 8:40:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500