Tên đăng nhập

ggit2021

Họ và tên

Lê Hoàng Trường Giang

Email

truonggiang017@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-30 10:36:51

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500