Tên đăng nhập

bruh118

Họ và tên

Thanh Sơn Tửu

Email

thanhsontuu365@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-03 2:29:55

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500