Tên đăng nhập

Horu

Họ và tên

Haru

Email

Nguyenphankhanhan2001@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-08 14:54:43

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500