Tên đăng nhập

taducmanh20213995

Họ và tên

Tạ Đức Mạnh

Email

tamanh7a2@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-09 0:43:27

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500