Tên đăng nhập

CVALeGiaHien

Họ và tên

Lê Gia Hiển

Email

wshien.le.10014@wellspring.edu.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-09 3:31:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500