Tên đăng nhập

vv2509

Họ và tên

Nguyễn VIệt Nhật

Email

kogg.nv@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-07-08 14:25:26

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500