Tên đăng nhập

nsndlamphong

Họ và tên

nguyenkhaclamphong

Email

idontwant2006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-12 8:48:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500