Tên đăng nhập

tar_palantir

Họ và tên

Quan Nguyen

Email

quanthangthien1000@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-20 8:08:51

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500