Tên đăng nhập

user30

Họ và tên

Vũ Đình Nguyên

Email

nguyen.vudinh.212@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-23 18:50:53

Bài tập đã đạt

221

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500