Tên đăng nhập

phatpc24

Họ và tên

phatpham

Email

phamcongphat2@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-25 7:40:30

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500