Tên đăng nhập

Kakeru_Tohka

Họ và tên

Kakeru0018

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-08-17 6:20:09

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500