Tên đăng nhập

chinhcbg1002

Họ và tên

Dương Quốc Chính

Email

cd.minz@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-06 17:06:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500