Tên đăng nhập

nvdu220961

Họ và tên

Nguyễn Văn Dự

Email

nguyenvandu.c3uongbi@quangninh.edu.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-08-24 0:52:19

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500