Tên đăng nhập

ngtkngan

Họ và tên

Ngân Nguyễn

Email

nguyentkngan06032006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-18 17:12:18

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500