Tên đăng nhập

trinhsytuan

Họ và tên

Trịnh Sỹ Tuấn

Email

trinhsytuan@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-21 14:10:03

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500