Tên đăng nhập

DangPhuDuy

Họ và tên

Đặng Phú Duy

Email

phuduydang055@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-25 13:06:04

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500