Tên đăng nhập

hoccodevuima

Họ và tên

Lương Viết Việt

Email

luongviet0112003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-30 14:44:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500