Tên đăng nhập

ti21dpkhang

Họ và tên

dpkhang

Email

dpkhang.170206@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-08 1:35:29

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500