Tên đăng nhập

tranlehai9x

Họ và tên

Tran Le Hai

Email

tranlehai9x@gmai.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-09 7:08:38

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500