Tên đăng nhập

POKIKO

Họ và tên

Trần Nguyễn Khánh Thuận

Email

thuantkt11111@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-14 15:01:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500