Tên đăng nhập

phulx

Họ và tên

Lê Xuân Phú

Email

lexuanphu2006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-16 13:49:20

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500